Meteen naar inhoud Meteen naar navigatie

Algemene leveringsvoorwaarden Viking Direct - consumenten

Volgende leveringsvoorwaarden zijn steeds van toepassing bij de verkoop van goederen en/of diensten door Viking Netherlands B.V., handelend onder de naam Viking Direct (hierna “Viking”) en de koper/opdrachtgever (hierna “klant”) verklaart deze te kennen en te aanvaarden. Enige afwijking van deze verkoopvoorwaarden moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door Viking. Alle aanbiedingen van Viking - waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten, informatie op de website en overige documentatie worden verstaan - zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse prijswijzigingen, type- en drukfouten zijn voorbehouden. Een overeenkomst tussen Viking en de klant komt pas tot stand door de aanvaarding door Viking van de door de klant gedane aanvraag.


1. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de vermelde prijzen van Viking franco geleverd in Nederland, inclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege. Voor verkopen en leveranties beneden een op de vermelde totaalwaarde (incl. BTW) van een bestelling geldt een toeslag ter hoogte van een op de website vermeld bedrag (incl. BTW), voor verzend- en administratiekosten.
 2. Indien de klant een aanvraag doet tegen een op de website vermelde prijs, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Viking dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.
 3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door de klant te geschieden binnen 30 dagen netto na het verstrijken van de in artikel 5 omschreven bedenktermijn. Indien de klant aangeeft met creditcard te willen betalen, zal Viking direct autorisatie voor het order bedrag aanvragen. Betaling per creditcard vindt plaats volgens de richtlijnen en termijnen van de betreffende creditcard-maatschappij. Viking heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een order, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling.
 4. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Viking vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke handelsrente ex artikel 6.119a BW verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Viking gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Viking verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

2. LEVERINGEN

 1. De op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Viking pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Viking een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Viking niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Viking benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Viking benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. De zaken worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.
 4. Viking is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

3. OVERMACHT

 1. Onder overmacht van Viking wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Viking, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Viking liggen.
 2. In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Viking behoudt zich het eigendom voor van alle aan de klant geleverde zaken, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Viking, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Viking op de klant wegens niet-nakoming door de klant van die overeenkomst. De klant is verplicht Viking onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Viking gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Viking te bewaren.


5. HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van zaken heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaken door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Viking bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met de geleverde zaken en de verpakking. De klant zal de geleverde zaken slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant de geleverde zaken wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant de geleverde zaken met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Viking retourneren. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Viking dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de teruggezonden of herroepen producten, terugbetalen.
 2. Ieder recht van herroeping, reclame en/of retourzending ontbreekt bij: i) de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; ii) de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; iii) de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; iv) de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; v) de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Viking geen invloed heeft; vi) de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; vii) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties; viii) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding; en/of ix) zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Viking geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant Viking via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. In het geval geleverde zaken door Viking worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Viking kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland in overleg met Viking.
 4. Gratis artikelen verkregen bij de aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens mee teruggenomen. Dit geldt eveneens als het aangegeven minimaal orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.

6. GARANTIES

 1. Indien niet anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken een garantietermijn van tenminste een jaar. Viking houdt zich aan de wettelijke waarborg dat alle afgeleverde zaken aan de overeenkomst moeten beantwoorden. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Viking, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Viking zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Viking. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen kan Viking kiezen voor teruggave van de koopprijs.
 2. De garantieverplichting vervalt indien gebreken in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van handelingen van de klant, zoals foutieve opslag, transport in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, het niet in acht nemen van licentievoorwaarden of voorschriften uit de handleiding, of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de klant zonder toestemming van Viking wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Viking in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Viking gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van een uur) en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Viking geldende tarieven aan de klant in rekening worden gebracht.
 3. De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.
 4. Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Viking aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.
 5. Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantietermijn wordt op deze reparaties een garantie van 3 maanden verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.
 6. De voor herstel krachtens de garantie in aanmerking komende zaken worden op verzoek van de klant door Viking kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Het verzoek van de klant dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en duidelijke klachtenomschrijving en een kopie van de aankoopfactuur.
 7. Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Viking geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.
 8. Een eventuele garantie voor softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden door de licentiegever aan de klant (licentienemer) gegeven. Viking geeft geen garantie ten aanzien van softwareproducten.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Viking is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.
 2. In geval van een aan Viking toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Viking uitsluitend aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende directe schade, mits Viking eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk of telefonisch in gebreke is gesteld, waarbij aan Viking een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: schade aan de geleverde zaken, schade aan andere eigendommen van de klant en personenschade.
 3. De totale aansprakelijkheid van Viking wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door de klant aan Viking voor de betreffende zaak betaalde bedrag inclusief BTW, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen. De vergoeding zal niet meer dan € 250,- bedragen. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Viking, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel 7 blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Viking of haar leidinggevend personeel.
 4. Viking is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Iedere vordering op Viking, tenzij deze door Viking is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en/of industrie eigendom, waaronder begrepen onder meer auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of enig ander recht, op alle krachtens de overeenkomst door Viking vervaardigde en/of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Viking of diens toeleverancier. De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Viking, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook.


9. ONTBINDING

 1. Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd.
 2. Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

10. CONVERSIE EN WIJZIGING

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.
 2. Viking heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde tussentijds te wijzigen.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viking.
 2. Viking is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

 1. Alle uit de door Viking gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Viking en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Roermond, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Viking en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

Klantenservice & Feedback

Klantenservice

Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering. Of bel naar: 077 323 80 00

Live Chat

Werkdagen 09.00 - 17.00 u.

Deel uw feedback met ons

Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.