Meteen naar inhoud Meteen naar navigatie

1. Algemene informatie

1.1. Door deelname aan deze wedstrijd maken geldige inzendingen die door Viking in overeenstemming met deze algemene voorwaarden zijn ontvangen, door middel van een verloting kans op het winnen van een Urbanista hoofdtelefoon Seattle Wireless Rose goud, Oki C332dn laserprinter, König actiecamera, Brother labelprinter QL-810W of BenQ LED-monitor (of een vervangende prijs van gelijke of hogere waarde in overeenstemming met deze algemene voorwaarden).
1.2. Er zijn vijf prijzen beschikbaar en er zal op Facebook één winnaar zijn voor elke afzonderlijke prijs.
1.3. Deelname aan deze prijsvraag is niet afhankelijk van de aankoop of betaling van enig(e) product(en). Voor deelname is internettoegang vereist; hiervoor kunnen datakosten in rekening worden gebracht. Viking is niet verantwoordelijk voor eventuele datakosten of andere kosten die een deelnemer maakt in verband met deze actie.
1.4. De wedstrijd begint om 09:00 uur op 31 augustus 2018 en eindigt om 23:59 uur op 28 september 2018.
1.5. Alleen geplaatste inzendingen die door Viking gedurende deze periode worden ontvangen, zullen als geldig worden beschouwd en alle inzendingen zullen worden beoordeeld op basis van hun verdiensten als meest innovatieve kantoorhackfoto's.

2. De organisator van deze wedstrijd

2.1. De promotor Viking is onderdeel van Office Depot Europe (Office Depot Europe B.V.
Columbusweg 33, 5928 LA Venlo).
2.2. Voor deze voorwaarden geldt het volgende:
2.3. 'Viking' staat voor Office Depot Europe, hieraan gelieerde bedrijven en derden die rechtstreeks verband houden met deze prijsvraag; en
2.4. ‘Gelieerd bedrijf' betekent ten aanzien van een bedrijf een persoon of entiteit die (direct of indirect) zeggenschap heeft over het bedrijf, (direct of indirect) gecontroleerd wordt door het bedrijf of waarover door het bedrijf gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.
2.5. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door, of gerelateerd aan Facebook. Elke deelnemer deelt zijn/haar gegevens met Viking en erkent door deelname aan deze wedstrijd dat Facebook op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor zaken die met deze wedstrijd te maken hebben.

3. Wie kan meedoen

3.1. De wedstrijd staat open voor alle personen die:
  (a) 18 jaar of ouder zijn;
  (b) ingezetenen zijn van Nederland; en
  (c) geen medewerker van Viking of geen directe familie zijn van een de medewerkers.
3.2. Alle deelnemers moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en deze algemene voorwaarden.
3.3. Viking behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een individu te diskwalificeren over wie Viking in redelijkheid van mening is dat hij of zij:
  (a) ten aanzien van de prijsvraag heeft gemanipuleerd;
  (b) ten aanzien van het selectieproces heeft gemanipuleerd;
  (c) (waaronder het creëren of het gebruik van valse, dummy- of meerdere accounts op Facebook);
  (d) de voorwaarden heeft overtreden; of
  (e) in strijd handelt met de paragrafen 3.3(a) tot 3.3(c) hierboven.

4. Hoe kan ik deelnemen?

4.1. Om via Facebook deel te nemen moet een deelnemer:
  (a) inloggen bij zijn/haar Facebook-account; en
  (b) een kantoorhack maken met gebruik van een kantoorartikel;
  (c) de foto van de gemaakte kantoorhack uploaden
4.2. Maximaal één inzending per Facebook-profiel. Om twijfel te voorkomen: een deelnemer kan elke willekeurige persoonlijke Facebook-account gebruiken voor deelname, maar massa-inzendingen of inzendingen van derden, instanties of consumentengroepen worden niet geaccepteerd.

5. Winnen en publiciteit

5.1. De winnaar wordt uiterlijk 29 oktober 2018 bekendgemaakt en geadviseerd om via Facebook contact op te nemen met Viking. De winnaar heeft na deze aankondiging 7 dagen de tijd om de prijs op te vragen.
5.2. De winnaar zal aanvullende informatie verstrekken en kan worden gevraagd om aanvullende documenten aan Viking te overleggen binnen een bepaalde termijn.
5.3. Levering van de prijs kan tot 14 dagen duren (gerekend vanaf de datum dat de winnaar alle gevraagde informatie aan Viking heeft verstrekt).
5.4. De winnaar wordt gediskwalificeerd indien:
  (a) a) hij of zij geen contact opneemt met Viking binnen de termijn die is uiteengezet in paragraaf 5.1;
  (b) hij of zij geen aanvullende informatie en documenten verstrekt en verstuurt naar Viking binnen de vereiste termijn;
  (c) elke kennisgeving als onbestelbaar aan de afzender teruggezonden wordt; of
  (d) hij of zij volgens het redelijke oordeel van Viking deze voorwaarden heeft geschonden.
5.5. Indien een winnaar wordt gediskwalificeerd, kiest Viking een andere winnaar in overeenstemming met deze voorwaarden.
5.6. De winnaar stemt toe tot deelname aan publiciteits- of reclameactiviteiten die bij deze wedstrijd horen of hieruit voortvloeien zonder hiervoor een extra beloning te ontvangen.

6. Gebruik van gegevens van deelnemers

6.1. Door mee te doen aan de wedstrijd:
  (a) verleent elke deelnemer Viking toestemming voor het gebruik van zijn of haar naam en beeltenis met betrekking tot deze prijsvraag;
  (b) accepteert de deelnemer dat zijn of haar inzending eigendom wordt van Viking na ontvangst en niet zal worden teruggegeven aan de deelnemer;
  (c) erkent de deelnemer en stemt hij of zij ermee in dat Viking en haar licentiehouders het recht hebben om kosteloos gebruik te maken van zijn of haar inzending voor marketingdoeleinden, met inbegrip van publicatie van de inzending op het internet in overeenstemming met de activiteiten van Viking (waaronder, maar niet beperkt tot haar websites, Facebook, YouTube, Twitter, blogs, Pinterest, Instagram en persberichten);
  (d) doet elke deelnemer afstand van alle eventueel aan hem of haar toekomende persoonlijkheidsrechten of overeenkomstige en gelieerde rechten die de deelnemer heeft met betrekking tot de deelname, ongeacht of deze rechten voortvloeien uit de wet in Nederland of elders; en
  (e) garandeert en vertegenwoordigt elke deelnemer aan Viking dat zijn of haar inzending oorspronkelijk afkomstig is van hem of haar en niet geheel of gedeeltelijk is gekopieerd uit enig ander materiaal, en dat deze geen schade veroorzaakt, de privacy schendt of op enige andere manier indruist tegen intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of in strijd is met de wet;
6.2. De persoonlijke gegevens van deelnemers worden nooit verkocht aan externe bedrijven en zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van Viking.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van enige partij voor persoonlijk letsel of dood uit die is ontstaan door nalatigheid of voor iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wetgeving.
7.2. Krachtens paragraaf 7.1 erkent elke deelnemer dat noch Viking, noch een van haar werknemers, agenten of onderaannemers verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor:
  (a) verkeerde, onjuiste of defecte of mislukte elektronische informatieoverdracht; en/of
  (b) a) een fout in de communicatie, door welke oorzaak dan ook, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, verbindingen, satellieten, servers, computers of providers die worden gebruikt voor enig aspect van de wedstrijd; en/of
  (c) enige vorm van ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van internet, Facebook, in het geheel of van onderdelen, of van elke mogelijke combinatie ervan; en/of
  (d) alle soorten systeemstoringen van heel Facebook of onderdelen ervan en/of
  (e) het verzuim van derden tot het nakomen van enige verplichting met betrekking tot de wedstrijd, hoewel Viking het effect van een dergelijk verzuim zoveel mogelijk zal proberen te minimaliseren; en/of
  (f) elke vorm van uitstel of annulering van de wedstrijd; en/of
  (g) een wijziging in de prijs; en/of
  (h) enige handeling of nalatigheid van een derde leverancier.
7.3. Viking behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de periodes en de aanmeldingsdata voor zover juridisch toelaatbaar indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, of om deze wedstrijd vóór de uiterste datum te annuleren.
7.4. Indien de wedstrijd om welke reden dan ook wordt geannuleerd, kan Viking niet aansprakelijk worden gesteld op grond van die annulering.
7.5. De beslissing van Viking is definitief en bindend voor alle kwesties die gerelateerd zijn aan deze wedstrijd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

8. De prijs

8.1. De prijs kan niet worden ingewisseld in contanten. Viking behoudt zich echter het recht voor om de geadverteerde prijs of enig onderdeel van de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere geldwaarde indien dit het gevolg is van omstandigheden die buiten Vikings redelijke controle valt.
8.2. De prijs omvat alleen wat uitdrukkelijk is vermeld als onderdeel van de prijs en is niet overdraagbaar (tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Viking).

9. Toepasselijk recht

9.1. Als enige van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, wordt de betreffende bepaling uit deze voorwaarden geschrapt. Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.
9.2. Nederlands recht is van toepassing op deze prijsvraag en alle geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien.

Klantenservice & Feedback

Klantenservice

Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering. Of bel naar: 077 323 80 00

Live Chat

Werkdagen 09.00 - 17.00 u.

Deel uw feedback met ons

Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.